wtorek, 26 marca 2013

Śladami Historii I - Sprawdzian z odpowiedziami - Początki Średniowiecza - A iB

Zamieszczam odpowiedzi do  Śladami Historii I - Sprawdzian z odpowiedziami -  Początki Średniowiecza - A i B
Wystarczy kliknąć "czytaj więcej"
Test a
Początki średniowiecza
Test podsumowujący rozdział IV

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów.
1. Napisz, kim były wymienione postacie. 0–1 p.

Chlodwig – władca państwa Franków z dynastii Merowingów
Ludwik Pobożny – władca państwa Franków, syn Karola Wielkiego
Otton III – cesarz niemiecki z dynastii saskiej
Cyryl i Metody – misjonarze z Bizancjum, wysłani z misją chrystianizacyjną na Morawy


2. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. 0–5 p.

Włodzimierz Wielki – Ruś
Karol Młot – państwo Franków
Henryk IV – Rzesza Niemiecka
Wilhelm Zdobywca – Normandia
Stefan Wielki – Węgry


3. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. 0–3 p.

patriarcha – zwierzchnik Kościoła
wschodniego (prawosławnego)
islam – religia muzułmańska
imperium uniwersalne – państwo, które chciał stworzyć Otton III na wzór Imperium Rzymskiego, miało się składać z Galii, Germanii, Rzymu i ze Słowiańszczyzny, , adamaszkiem,
, arabeski, tysiąca, nocy


4. Uzupełnij tekst o osiągnięciach kultury arabskiej. 0–7 p.
Arabowie stworzyli bogatą kulturę. Wzorce czerpali z antyku oraz dokonań ludów Wschodu.
Z Indii przejęli cyfry,  zwane dziś arabskimi, które
zastąpiły skomplikowany rzymski system zapisu. Damaszek słynął z pięknej jedwabnej
tkaniny, zwanej adamaszkiem. Mieszkańcy miasta potrafili również
wyrabiać bardzo wytrzymałą broń, produkowaną ze stali damasceńskiej
Przedmioty ozdabiano charakterystycznymi ornamentami określanymi jako arabeski
Zbiór oryginalnych baśni arabskich nosi tytuł – „Księga   tysiąca i jednej nocy5. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. 0–4 p.
622 r. – D
800 r. – C
962 r. –A
988 r. –B
 A. koronacja cesarska Ottona I
 B. chrzest Rusi
C. koronacja Karola Wielkiego na cesarza
 D. ucieczka Mahometa z Mekki do MedynyDo rozwiązania zadań od 6. do 10. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
Trzej królowie, zjechawszy się w sierpniu w mieście galijskim Verdun, rozdzielili państwo pomiędzy siebie.
Ludwik [zwany Niemiec] otrzymał część wschodnią, Karol zaś [zwany Łysym] dzierżył część zachodnią.
Najstarszemu z nich, Lotariuszowi, los przydzielił część środkową, leżącą między dwoma poprzednimi. Po
zawarciu miedzy sobą pokoju i umocnieniu go przysięgą bracia powrócili do domów, aby zarządzać i strzec
części swego królestwa.
„Rocznik fuldajski o podziale monarchii Karola Wielkiego”

6. Zjazd w Verdun odbył się w 0–1 p.
A. 840 r.
B. 841 r.
C. 842 r.
D. 843 r. Poprawne

7. Terytorium, które uległo podziałowi, to 0–1 p.
A. Państwo Kościelne.
B. królestwo Anglii.
C. państwo Franków. Poprawne
D. królestwo Danii.

8. Decyzje podjęte podczas zjazdu w Verdun przyczyniły się do powstania 0–1 p.
A. Francji, Włoch, Anglii. 
B. Francji, Niemiec, Włoch.  Poprawne
C. Francji, Danii, Włoch.
D. Niemiec, Hiszpanii, Włoch.

9. W wyniku podziału Ludwik otrzymał część wschodnią, na której w późniejszym czasie
utworzono 0–1 p.
A. Niemcy.  Poprawne
B. Węgry. 
C. Czechy.
D. Włochy.

10. Postanowienia traktatu z Verdun przyznawały Karolowi prawo do części zachodniej
państwa Franków, na której w późniejszym czasie powstała 0–1 p.
A. Belgia.
B. Francja.  Poprawne
C. Anglia.
D. Hiszpania.Do rozwiązania zadań 11. i 12. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.
11. Na mozaice zostali przedstawieni dwaj misjonarze 0–1 p.
A. Paweł i Światowid.
B. Cyryl i Metody.  Poprawne
C. Abraham i Jan.
D. Mateusz i Cyryl.

12. Na potrzeby chrystianizacji Słowian duchowni opracowali nowy alfabet zwany 0–1 p.
A. hieroglifami.
B. minuskułą.
C. runami.  Poprawne
D. głagolicą.

13. Połącz nazwy zabytków z ich twórcami. 0–4 p.
Hagia Sophia • • Bizantyjczycy
świątynia Kaaba • • Normanowie
Światowid ze Zbrucza • • Arabowie
kościół klepkowy • • Słowianie

Poprawnie:

Hagia Sophia – Bizantyjczycy
Światowid ze Zbrucza – Słowianie
kościół klepkowy – Normanowie
świątynia Kaaba – Arabowie


14. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym definicjom. 0–5 p.
latopis – . . . . . .                          A. malowidło religijne
arabeska – . . . . . .                      B. znaki pisma normańskiego ikona
ikona – . . . . . .                           C. rozdział w Koranie
sura – . . . . . .                             D. kronika ruska
runy – . . . . . .                             E. dekoracyjny wzór geometryczny

Poprawnie:

latopis – D
arabeska – E
ikona – A
sura – C
runy – B


15. Przyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia. 0–3 p.
majordom •                             • zarządca dworu
margrabia •                             • przywódca muzułmański
kalif •                                     • sprawował władzę w marchiach

Poprawnie:

majordom – zarządca dworu
kalif– przywódca muzułmański
margrabia – sprawował władzę w marchiach


16. Uzupełnij schemat dotyczący podziału plemion słowiańskich. 0–3 p.Odp.
Słowianie zachodni: plemiona polskie i czeskie
Słowianie południowi: Chorwaci i Serbowie
Słowianie wschodni: plemiona ruskie
Test B

1. Napisz, kim były wymienione postacie. 0–4 p.

Pepin Mały – władca państwa
Franków z dynastii Karolingów
Samon – twórca państwa słowiańskiego na terenie Czech i Moraw
Otton I – cesarz niemiecki z dynastii saskiej
Mahomet – prorok islamu


2. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. 0–5 p.
Chlodwig •                                             • Bizancjum
Włodzimierz Wielki •                              • Państwo Wielkomorawskie
Otton III •                                              • Rzesza Niemiecka
Świętopełk •                                          • państwo Franków
Justynian I Wielki •                                 • Ruś

Poprawnie

Chlodwig – państwo Franków
Włodzimierz Wielki – Ruś
Otton III – Rzesza Niemiecka
Świętopełk – Państwo Wielkomorawskie
Justynian I Wielki – Bizancjum


3. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. 0–3 p.

głagolica – pierwszy alfabet słowiański
Koran – święta księga islamu
marchia – jednostka terytorialna w państwie Karola Wielkiego


4. Uzupełnij tekst o konflikcie między władzą duchowną a świecką. 0–7 p.
W XI w. doszło do sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem o inwestyturę,
czyli nadawanie stanowisk i ziem osobom duchownym. Główny etap konfliktu przypadł na
pontyfikat papieża   Grzegorza VII, oraz panowanie cesarza niemieckiego
Henryka IV 1077r. w mieście Canossa
cesarz musiał ukorzyć się przed papieżem, by ten zdjął z niego ekskomunikę. Ostatecznie
spór zakończył się w 1122 r. podczas synodu w Wormacji
Zawarto wówczas konkordat, czyli porozumienie, zgodnie z
którym papież nadawał biskupom ziemie.


5. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. 0–4 p.
496 r. – . . . . . .                             A. bitwa na Lechowym Polu
843 r. – . . . . . .                             B. koronacja Stefana Wielkiego
955 r. – . . . . . .                            C. chrzest Franków
1001 r. – . . . . . .                          D. traktat w Verdun

Poprawnie

496 r. – C
843 r. – D
955 r. – A
1001 r. – BDo rozwiązania zadań od 6. do 10. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
[Karol Wielki, władca Franków] w jedzeniu i piciu był umiarkowany, bardziej jednak w piciu, opilstwa nie
cierpiał nie tylko u siebie i u najbliższych, ale i u każdego człowieka. W jedzeniu nie umiał zachować takiej
powściągliwości, owszem, skarżył się często, że posty szkodzą jego ciału. [...] Zwykły obiad składał się z
czterech dań, oprócz pieczeni, którą mu łowczy na rożnach przynosili i którą ponad inne potrawy przedkładał.
Przy obiedzie słuchał albo muzyki, albo czytania opowiadań i dziejów starożytnych. Wymowę miał obfitą i
bogatą, mógł najdokładniej wyrazić wszystko, co chciał. Nie poprzestając na języku ojczystym, starał się
wyuczyć i obcych. Z tych łacinę znał tak dobrze, że posługiwał się nią na równi z językiem ojczystym, po
grecku lepiej rozumiał niż mówił. Był tak wymowny, że można by go wziąć za gadułę.
Einhard „Życie Karola Wielkiego”

6. Karol Wielki nie cierpiał 0–1 p.
A. nadużywania alkoholu. Poprawne
B. objadania się.
C. polowań.
D. muzycznych koncertów.

7. Władca Franków podczas posiłku 0–1 p.
A. oglądał przedstawienia nadwornych artystów.
B. słuchał muzyki lub czytania opowieści o swoich zasługach.
C. przyjmował zagraniczne poselstwa.
D. słuchał muzyki lub czytania opowiadań i dziejów antycznych. Poprawne

8. Obiad Karola Wielkiego zwykle składał się z 0–1 p.
A. jednego dania.
B. zupy i drugiego dania.
C. czterech dań. Poprawne
D. pieczeni.

9. Władca frankijski sprawnie posługiwał się 0–1 p.
A. łaciną, greką oraz językiem Franków.
B. łaciną i greką.
C. łaciną, greką oraz językiem arabskim.
D. łaciną i językiem Franków. Poprawne

10. Według kronikarza Karol Wielki 0–1 p.
A. biegle mówił po grecku.
B. lepiej rozumiał po grecku niż mówił. Poprawne
C. potrafił pisać i czytać po grecku.
D. lepiej znał grekę niż łacinę.


Do rozwiązania zadań 11. i 12. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.
11. Na zdjęciu widać świątynię 0–1 p.
A. chrześcijańską.
B. buddyjską.
C. judaistyczną.
D. muzułmańską. Poprawne

12. Obok budowli znajdują się wieże nazywane 0–1 p.
A. zikkuratami.
B. limes.
C. minaretami. Poprawne
D. stelami.

13. Połącz osiągnięcia z ich twórcami. 0–1 p.
stal damasceńska •                                       • Bizantyjczycy
drakkary •                                                   • Normanowie
latopisy •                                                     • Arabowie
malarstwo ikonowe •                                   • Słowianie

Poprawnie :

stal damasceńska – Arabowie
drakkary – Normanowie
latopisy – Słowianie
malarstwo ikonowe – Bizantyjczycy


14. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym określeniom. 0–1 p.
dżihad – . . . . . .                                             A. prawo islamskie
hidżra – . . . . . .                                              B. zwierzchnik Kościoła prawosławnego
patriarcha – . . . . . .                                        C. wydarzenie, które dało początek erze muzułmańskiej
schizma – . . . . . .                                           D. święta wojna z niewiernymi
szariat – . . . . . .                                             E. rozłam w Kościele

Poprawnie:

dżihad – D
hidżra – C
patriarcha – B
schizma – E
szariat – A


15. Przyporządkuj imionom władców nazwy odpowiednich dynastii. 0–1 p.
Otton II •                                 • Rurykowicze
Ludwik Pobożny •                   • Karolingowie
Włodzimierz Wielki •                • dynastia saska

Poprawnie:

Otton II – dynastia saska
Ludwik Pobożny – Karolingowie
Włodzimierz Wielki – Rurykowicze16. Uzupełnij schemat dotyczący podziału państwa Franków. 0–3 p.

część zachodnia: Ludwik Niemiec
część południowa: Lotar część
wschodnia: Karol Łysy ruskie

61 komentarzy:

 1. Odpowiedzi
  1. Więcej sprawdzianów zajdziesz na mój blogu: http://sprawdzianydlagimnazjum.blogspot.com/

   Usuń
  2. ale niemożna pobrać - płacić trzeba

   Usuń
 2. to jest książka śladami przeszłości?

  OdpowiedzUsuń
 3. Wielkie dzięki na pewno się przyda :)

  OdpowiedzUsuń
 4. W zadaniu 12 gr.A jest błędna odpowiedź !
  Prawidłowa odp. to "Głogolica"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jesteś pewien? bo nie wiem co w końcu zaznaczyć na sprawdzianie...

   Usuń
  2. jesteś pewien? bo nie wiem co w końcu zaznaczyć na sprawdzianie...

   Usuń
  3. a w życiu nie! Zaznaczone jest dobrze

   Usuń
  4. Runy, Wpiszcie sobie nawet w google.

   Usuń
 5. W ostatnim zadaniu grupy B jest błąd.
  Wg podręcznika powinno być:
  Część zachodnia ----> władca: Karol Łysy
  Część środkowa ------> władca: Lotar
  Część wschodnia -----> władca: Ludwik Niemiecki :)

  OdpowiedzUsuń
 6. CZY to napewno jest śladami Przeszłości kl.1 dział początki średniowiecza?

  OdpowiedzUsuń
 7. Dziękuję Wielkie , miałam sprawdzian i miałam ściągi ale wzięłam bo B tylko a to było A więc piszę poprawę i biorę dwa :)) Mam nadzieje że 5 wleci ! xD . Dziękuje jeszcze raz bardzo przydatne : D

  OdpowiedzUsuń
 8. Zrobisz sprawdzian Śladami Przeszłości1 i rozdział ostatni czyli "Polska Pierwszych Piastów"? Była bym wdzięczna :)

  OdpowiedzUsuń
 9. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 10. Mam takie pytanie jestem pierwszy raz na tej stronie, i nie wiem czy to ten test o który mi chodzi. Mam do was PYTANIE... Jestem uczniem II klasy gim ^_^ i mam sprawdzian z lepszej szkoły.
  Nie pamiętam dokładnej nazwy podręcznika. Myślę , że mi pomożecie :D Liczę na was
  HEJKA =]

  OdpowiedzUsuń
 11. Masz może test do 2 gimnazjum z działu ''epoka nowożytna''?
  Byłabym bardzo wdzięczna , gdybym go mogła zobaczyć ;)
  macchiatooo.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 12. 16 w grupie B... na zachodzie była Francja i tam rządził Karol Łysy, a na wschodzie Niemcy i tam rządził Ludwik Niemiec
  12 w grupie A... pismo Cyryla i Metodego to nie były runy (run używali Normanowie) tylko głagolica (ciekawostka: potem powstała uproszczona wersja głagolicy czyli cyrylica).
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 13. Dziękuje bardzo ! ♥ Będzie piąteczka ;3

  OdpowiedzUsuń
 14. Powinno być "Śladami przeszłości"

  OdpowiedzUsuń
 15. Wielkie dzięki teraz na pewno zalicze "HISTORIE"

  OdpowiedzUsuń
 16. ja miałam identyczny, jakby jeszcze dało radę załatwić z następnego działu to byłabym wdzięczna :D

  OdpowiedzUsuń
 17. prosiłbym bardzo o sprawdzian śladami przeszłości 3 1 wojna światowa bo szukam i nie mogę znajdź proszę o pomoc

  OdpowiedzUsuń
 18. Jest błąd w zadaniu 14 grupa A [Sura to odp d]

  OdpowiedzUsuń
 19. Tam Nie Ma Błędu Sprawdź w Podr.

  OdpowiedzUsuń
 20. Będzie jeszcze odnowa bloga? Żebyś znowu dodawała nowe sprawdziany? Bardzo by mi się to przydało w tym roku.. :)

  OdpowiedzUsuń
 21. ROZDZIAŁ IV POCZĄTKIŚREDNIOWIECZA KL1 GIM? SLADAMI PRZESZLOSCI TAK?

  OdpowiedzUsuń
 22. Miałem taki sam test... tylko szkoda ze teraz sie o tym dowiedzialem...

  OdpowiedzUsuń
 23. Dzięki wielkie, tego szukałam ♥ Będzie kolejna szóstka ze sprawdzianu xD

  OdpowiedzUsuń
 24. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 25. Tutaj są w końcu błędy czy nie?

  OdpowiedzUsuń
 26. Zostałam ocalona! Dzięki wielkie ♥

  OdpowiedzUsuń
 27. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 28. Dzięki wielkie, mam nadzieję że siostra z historii da ten sprawdzian , ale i tak na pewno się przyda 😂😊

  OdpowiedzUsuń
 29. Czy to napewno nadal aktualny sprawdzian? :D

  OdpowiedzUsuń
 30. Grupa B, zadanie 6 jest źle, ponieważ Karol Wielki nie na widział objadania się

  OdpowiedzUsuń
 31. Hej masz moze sprawdzian z dzialu od napoleona do wiosny ludow?? Proosze

  OdpowiedzUsuń