sobota, 16 marca 2013

Śladami Przeszłości 3 -Ziemie Polskie po wiośnie ludów - sprawdzian + odpowiedzi A i B

Zamieszczam sprawdzian Śladami przeszłości III - Ziemie polskie po wiośnie ludów z odpowiedziami.  Wystarczy kliknąć "czytaj więcej".Test a

Ziemie polskie po Wiośnie Ludów
Test podsumowujący rozdział VI


1. W 1873 r. w Krakowie otwarto (0–1 p.)
A. Uniwersytet Jagielloński.
B. Polską Akademię Umiejętności. Poprawne
C. Akademię Sztuk Pięknych.
D. Akademię Górniczo-Hutniczą.

2. Jednym z najbardziej znanych polskich autorów powieści historycznych był (0–1 p.)
A. Karol Marcinkowski.
B. Stanisław Wyspiański.  
C. Henryk Sienkiewicz. Poprawne
D. Michał Bobrzyński.

3. Powstanie styczniowe wybuchło (0–1 p.)
A. 2 III 1864 r. 
B. 22 I 1863 r.  Poprawne
C. 11 III 1858 r.
D. 25 I 1863 r.

4. Pierwsza na ziemiach polskich partia polityczna powstała w (0–1 p.)
A. 1882 r.  Poprawne
B. 1861 r.
C. 1893 r.
D. 1904 r.

5. Partia, która w 1913 r. podzieliła się na dwa odłamy, to (0–1 p.)
A. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy.
B. Liga Narodowa.
C. Polskie Stronnictwo Ludowe.  Poprawne
D. Polska Partia Socjalistyczna.

6. Na czele stronnictwa Białych stał (0–1 p.)
A. Stanisław Brzóska.
B. Jarosław Dąbrowski.
C. Leopold Kronenberg.  Poprawne
D. Agenor Gołuchowski.

7. Polakiem pełniącym funkcję premiera w rządzie austriackim był (0–1 p.)
A. Kazimierz Badeni.  Poprawne
B. Hipolit Cegielski.
C. Stefan Bobrowski.
D. Roman Dmowski.

8. Hakata to (0–1 p.)
A. organizacja walcząca z Kościołem katolickim.
B. nacjonalistyczny związek niemiecki popierający niemczyznę na Kresach Wschodnich.  Poprawne
C. komisja rządowa w państwie pruskim dokonująca przesiedleń Polaków. 
D. stowarzyszenie zachęcające do trójlojalizmu.

9. Pierwszym dyktatorem powstania styczniowego został (0–1 p.)
A. Romuald Traugutt.  Poprawne
B. Ludwik Mierosławski.
C. Ludwik Waryński.
D. Zygmunt Sierakowski.

Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 10. i 11.

10. Przedstawioną na rysunku biżuterię (0–1 p.)
A. noszono dla ozdoby.
B. stosowano jako order przyznawany powstańcom.
C. wykorzystywano do manifestowania uczuć patriotycznych.  Poprawne
D. uważano za symbol rocznicy chrztu Polski.

11. Biżuteria tego rodzaju była popularna (0–1 p.)
A. w zaborze pruskim w okresie kulturkampfu.
B. w czasie powstania listopadowego.
C. w Galicji po otrzymaniu autonomii.
D. przed wybuchem powstania styczniowego.  Poprawne

12. Wstaw w kratki numery od 1 do 6, tak aby podane wydarzenia z okresu powstania styczniowego ułożyły się w kolejności chronologicznej. (0–2 p.)

ogłoszenie manifestu wzywającego do walki
wydanie przez cara dekretu uwłaszczeniowego dla Królestwa Polskiego
utworzenie Tymczasowego Rządu Narodowego
rozbicie oddziałów powstańczych na Podlasiu
powstanie Rządu Narodowego
aresztowanie Romualda Traugutta

Poprawna kolejność:

1. utworzenie Tymczasowego Rządu Narodowego 2. ogłoszenie manifestu wzywającego do walki
3. powstanie Rządu Narodowego
4. wydanie dekretu uwłaszczeniowego dla Królestwa Polskiego przez cara
5. aresztowanie Romualda Traugutta
6. rozbicie oddziałów powstańczych na Podlasiu

13. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. (0–3 p.)

odwilż posewastopolska – reformy wprowadzone w Rosji po klęsce w wojnie krymskiej
krwawa niedziela – ostrzelanie w 1905 r. przez wojska carskie pokojowej demonstracji w Petersburgu
rugi pruskie – przeprowadzona w latach 1885–1887akcja wysiedleń Polaków, którzy urodzili się poza zaborem pruskim
 
14. Umieść znak „x” w kratki obok celów działania partii robotniczych na ziemiach polskich. (0–3 p.)

walka z mniejszościami narodowymi
przeprowadzenie reform społecznych X
zawarcie ugody z Rosją
uzyskanie swobód obywatelskich X
otrzymanie prawa do strajku X
przyznanie praw politycznych chłopom

15. Wpisz obok postaci historycznych litery odpowiadające właściwym informacjom. (0–5 p.)

Aleksander Wielopolski F
Aleksander Apuchtin C
Józef Piłsudski A
Wincenty Witos E
Julian Marchlewski B

A. działacz niepodległościowy stojący na czele PPS
B. przywódca ruchu ludowego
C. rosyjski kurator warszawskiego okręgu szkolnego, który wprowadził w szkołach system policyjny
D. główny ideolog endecji
E. działacz rewolucyjny, kierował SDKPiL
F. dyrektor Komisji Wyznań i Oświecenia Publicznego w Królestwie Polskim, przeciwnik działalności konspiracyjnej


Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 16. i 17.

Cel główny: taka niepodległa Polska, aby w niej nie klasa jedna, ale całość narodu była prawnie zabezpieczoną i szczęśliwą. Zasady działania: propaganda zasad demokratycznych, wolność
i równość bezwzględna wszystkich elementów, organizacja szybka charakterystycznie militarna. Na czele bezwzględnie władza dyktatorialna. Wybuch jednoczesny ruchu zbrojnego na wszystkich punktach Polski, wytępienie obecnych sił nieprzyjacielskich, a nim nowe napłyną – uorganizowanie porządnej armii narodowej.

Polska w latach 1795–1864. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii,
oprać. I. Rusinowa, Warszawa 1986, s. 238–239.

16. Wyjaśnij, na czym polegał postępowy charakter programu politycznego Czerwonych. Podaj dwa argumenty. (0–2 p.)

odp.
Przyszła wolna Polska miała być państwem wszystkich obywateli, a nie tylko jednej klasy społecznej – szlachty.
Czerwoni głosili zasady demokratyczne: wolność
i równość.

17. Wyjaśnij, w jaki sposób Czerwoni zamierzali zorganizować powstanie. (0–2 p.)
odp.

Powstanie miało wybuchnąć jednocześnie we wszystkich zaborach, chciano powierzyć pełnię władzy dyktatorowi, szybko rozbić siły nieprzyjaciela i zorganizować armię narodową.Test b

Ziemie polskie po Wiośnie Ludów
Test podsumowujący rozdział VI1. W 1906 r. w Królestwie Polskim, w celu rozwijania działań edukacyjnych, utworzono (0–1 p.)
A. Polską Akademię Umiejętności.
B. Uniwersytet Warszawski.
C. Polską Macierz Szkolną. Poprawne
D. Akademię Medyko-Chirurgiczną.

2. Jednym z polskich malarzy, twórców nurtu historycznego, był (0–1 p.)
A. Bolesław Prus.
B. Jan Matejko.  Poprawne
C. Aleksander Świętochowski.
D. Franciszek Stefczyk.

3. Dekret carski o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim został wydany (0–1 p.)
A. 2 III 1864 r.  Poprawne
B. 22 I 1863 r.
C. 11 XI 1858 r.
D. 25 I 1861 r.

4. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego powstała w (0–1 p.)
A. 1882 r.
B. 1893 r.  Poprawne
C. 1892 r.
D. 1904 r.

5. Partia, która w 1906 r. podzieliła się na „Lewicę” i „Frakcję Rewolucyjną”, to (0–1 p.)
A. PPSD.
B. SDKPiL.
C. PSL. 
D. PPS.  Poprawne

6. Na czele stronnictwa Czerwonych stał (0–1 p.)
A. Ernest Malinowski.
B. Leopold Kronenberg.
C. Jarosław Dąbrowski.  Poprawne
D. Kazimierz Badeni.

7. Polskim namiestnikiem Galicji w drugiej połowie XIX w. był (0–1 p.)
A. Andrzej Zamoyski.
B. Agenor Gołuchowski.  Poprawne
C. Marian Langiewicz.
D. Hipolit Cegielski.

8. Ustawa kagańcowa była dokumentem (0–1 p.)
A. wydanym w okresie kulturkampfu, zakazującym używania języka polskiego.
B. nakazującym mówienie w języku niemieckim Polakom na zgromadzeniach, o ile stanowili oni mniej niż 60% uczestników.  Poprawne
C. zabraniającym posługiwania się językiem niemieckim na ziemiach rosyjskich.
D. zakazującym mówienia po polsku na zebraniach publicznych organizowanych na terenach zaboru rosyjskiego.

9. Jednym z większych oddziałów powstańczych dowodził działający na Kielecczyźnie (0–1 p.)
A. Romuald Traugutt.
B. Stanisław Brzóska.  Poprawne
C. Józef Hauke-Bosak.
D. Zygmunt Sierakowski.

Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 10. i 11.10. Na ilustracji przedstawiono oficera, który należał do biorącej udział w powstaniu styczniowym formacji (0–1 p.)
A. dragonów.
B. żuawów śmierci.  Poprawne
C. czwartaków.
D. fizylierów.

11. Jednostki te były wzorowane na armii (0–1 p.)
A. francuskiej.  Poprawne
B. pruskiej.
C. włoskiej.
D. amerykańskiej.
12. Wstaw w kratki numery od 1 do 6, tak aby podane wydarzenia z okresu powstania styczniowego ułożyły się w kolejności chronologicznej. (0–2 p.)

powstanie Komitetu Centralnego Narodowego
odwilż posewastopolska
zarządzenie branki
powołanie Tymczasowego Rządu Narodowego
wprowadzenie stanu wojennego
wzrost nastrojów patriotycznych

poprawna kolejność : 

1. odwilż posewastopolska
2. wzrost nastrojów patriotycznych
3. wprowadzenie stanu wojennego
4. powstanie Komitetu Centralnego Narodowego
5. zarządzenie branki
6. powołanie Tymczasowego Rządu Narodowego

13. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. (0–3 p.)

noc apuchtinowska – polityka rusyfikacji wprowadzona w Królestwie Polskim po upadku powstania styczniowego
kulturkampf – walka rządu pruskiego z Kościołem katolickim
trójlojalizm – postawa części społeczeństwa polskiego polegająca na wyrzeczeniu się dążeń niepodległościowych za cenę ustępstw ze strony zaborców

14. Umieść znak „x” w kratki obok celów działania partii ludowych na ziemiach polskich. (0–3 p.)

prawo do strajku
ograniczenie przywilejów ziemiaństwa X
wywołanie ogólnoświatowej rewolucji, która zapewni poprawę położenia robotników
i chłopów
przyznanie praw politycznych chłopom X
obniżenie podatków i rozwój ruchu spółdzielczego X

15. Wpisz obok postaci historycznych litery odpowiadające właściwym informacjom. (0–5 p.)

Romuald Traugutt B
Teodor Berg A
Roman Dmowski D
Ignacy Daszyński F
Ludwik Waryński E

A. generał gubernator wyznaczony przez cara do stłumienia powstania na ziemiach polskich
B. ostatni dyktator powstania styczniowego
C. polski polityk, działacz PPS
D. przywódca Narodowej Demokracji
E. ideolog polskiego ruchu robotniczego, założył Wielki Proletariat
F. działacz socjalistyczny
i niepodległościowy, stał na czele PPSD

Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 16. i 17.
Główne zasady działania: utrzymywać element szlachecki jako jeden wspólny narodowy w całej Polsce, na czele całej pracy narodowej, podeprzeć go siłami elementu narodowego polskiego miastowego, tudzież wybitniejszych z Żydostwa. Zorganizować to wszystko w zastęp jednolity, który by na zasadzie opiekuńczego posłuszeństwa resztę narodu i masy jego prowadził za sobą. Wszystko, co rządy dają brać, eksploatować z pożytkiem dla narodowości i żądać coraz więcej, grożąc w każdej chwili tymże rządom, że bez pomocy tego stronnictwa tylko anarchia
i panowanie czerwonych znaleźć się może.

Polska w latach 1795–1864. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii,
oprac. I. Rusinowa, Warszawa 1986, s. 238–239.

16. Wyjaśnij, jaką rolę – według Białych – miała odegrać szlachta w staraniach o odzyskanie niepodległości. Podaj dwa przykłady. (0–2 p.)


Szlachta miała stać na czele całego narodu.
Inne warstwy społeczeństwa polskiego powinny być wspierane przez szlachtę i jej podporządkowane.

17. Określ, jaką politykę wobec rządów zaborczych zamierzało prowadzić to ugrupowanie. (0–2 p.)


Polityka wobec rządów zaborczych: lojalizm – czerpanie dla dobra narodu z ekonomicznych
i kulturalnych ustępstw ze strony zaborców, ale jednoczesne domaganie się kolejnych ustępstw pod groźbą uzyskania wpływów przez środowiska Czerwonych.


25 komentarzy:

 1. Odpowiedzi
  1. Więcej sprawdzianów zajdziesz na mój blogu: http://sprawdzianydlagimnazjum.blogspot.com/

   Usuń
  2. Czy to jest rozdział europa od napoleona do wiosny ludów ?

   Usuń
 2. Dzięki dzięki dzięki dzięki :)
  ~ludzie-parapety.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 3. Tam widzę błędy: :)
  1)zad 9(B) - ma być C
  2)zad 9(A) - ma być też C, Ludwik Mierosławski, który był pierwszym dyktatorem. Traugutt był ostatnim.
  3)zad 15 (A) - Witos ma być B!, Julian E.
  Pozdro :))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
  2. Hehe u cb też błąd xD
   W 9(A) jest odp B, oczywiście Mierosławski, ale ty podałaś/łeś, że to C
   Tak tylko dla sprostowania...

   Usuń
  3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 5. Mógłbyś dac wszystkie sprawdziany z historii śladami przeszłości 3????

  OdpowiedzUsuń
 6. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 7. napewna na jutro mi sie przyda ;)

  OdpowiedzUsuń
 8. a masz z działu I Wojna światowa?? :D

  OdpowiedzUsuń
 9. Potrzebuję wszystkie testy z odpowiedziami z książki Śladami przeszłości do I kl gimnazjum, a najbardziej II rozdział Antyczna grecja.

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę o testy z odp do historii z książki Śladami przeszłości do 1 kl gimn. Proszę przesłać jeżeli macie na: g-grzelak-1980@wp.pl
  PLIS

  OdpowiedzUsuń
 11. Potrzebuje testu do śladami przeszłości 3 nowa era Europa i Polska w czasach oświecenia i najlepiej jakby były wszystkie testy

  OdpowiedzUsuń
 12. noc apuchtinowska to okres rządów Aleksandra Apuchtina, a nie polityka rusyfikacji wprowadzona w Królestwie Polskim po upadku powstania styczniowego

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Fakt, noc apuchtinowska to okres rządów Aleksandra Apuchtina, ale to on był pomysłodawcą wprowadzenia polityki w rusyfikacji w Królestwie Polskim, więc:P

   Usuń
 13. SKURWYSYNU PRZEZ 5 LAT NIE POPRAWIŁEŚ TYCH JEBANYCH BŁĘDÓW KURWA CHUJ CI W DUPE CWELU

  OdpowiedzUsuń
 14. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 15. siemka masz może odp z działu I wojna światowa ?

  OdpowiedzUsuń