wtorek, 6 listopada 2012

Śladami przeszłości 3 - czas wielkich zmian, sprawdzian + odpowiedzi

Zamieszczam tu testy do działu "czas wielkich zmian" z podręcznika śladami przeszłości do klasy 3 gimnazjum .


Test a

Czas wielkich zmian

Test podsumowujący rozdział II


1. Polski dowódca, który brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, to (0–1 p.)
A. Hugo Kołłątaj.
B. Stanisław Staszic. 
C. Tadeusz Kościuszko.Poprawna
D. Jakub Jasiński.

2. Na czele wojsk polskich w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja stał (0–1 p.)
A. Józef Poniatowski. Poprawna
B. Michał Poniatowski.
C. Ignacy Potocki. 
D. Seweryn Rzewuski.

3. Zwycięska dla Polaków bitwa w czasie powstania kościuszkowskiego rozegrała się pod (0–1 p.)
A. Dubienką.
B. Maciejowicami.
C. Racławicami.
D. Połańcem.

4. Król Stanisław August Poniatowski po bitwie pod Zieleńcami ustanowił (0–1 p.)
A. Order Orła Białego.
B. Order Krzyża Wojskowego.
C. Order Złotego Runa. Poprawna
D. Order Virtuti Militari.


5. Hymnem Francji została pieśń nazywana (0–1 p.)
A. „Pieśnią wojenną armii Dunaju”.
B. „Marsylianką”.
C. „Pieśnią jakobinów”.
D. „Hymnem do wolności”. Poprawna

6. Wstaw w kratki numery od 1 do 4, tak aby podane wydarzenia ułożyły się w kolejności chronologicznej. (0–1 p.)

drugi rozbiór Polski 4
uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych 2
bitwa pod Yorktown 1
ogłoszenie Deklaracji praw człowieka i obywatela 3

7. Dopisz do podanych wyjaśnień odpowiednie terminy. (0–2 p.)

konstytucja – ustawa zasadnicza, czyli najważniejszy akt prawny państwa, określający jego ustrój i polityczne uprawnienia władz oraz obowiązki i prawa obywateli.
insurekcja kościuszkowska – zbrojne powstanie skierowane przeciwko wojskom
rosyjskim, które wybuchło po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej.

8. Przyporządkuj postaciom historycznym informacje na ich temat. (0–5 p.) 

(odpowiedzi po kolorze kropek)
Jerzy Waszyngton
Marie Joseph de La Fayette
Jean Paul Marat
Jan Dekert
Hugo Kołłątaj •

działacz oświatowy i polityczny, należał do stronnictwa patriotycznego, współautor Konstytucji 3 maja
 autor dzieła „O skutecznym rad sposobie”
stał na czele armii amerykańskiej, wybrany na pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych
uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych, dowódca francuskiej Gwardii Narodowej
jeden z przywódców jakobinów, podczas rewolucji francuskiej nawoływał do krwawej rozprawy z arystokracją
prezydent Warszawy, w czasie obrad Sejmu Wielkiego upominał się o prawa mieszczan


9. Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania fałszywego. (0–1 p.)
Król Stanisław August Poniatowski zrzekł się tronu w 1795 r.
Jan Kiliński to polski generał, który dowodził wojskami na Litwie, następnie wycofał się do Warszawy i zginął podczas rosyjskiego szturmu na Pragę. X
Działające podczas obrad Sejmu Wielkiego stronnictwo patriotyczne dążyło m.in. do usprawnienia władzy sejmu i przyznania praw mieszczanom.

Na podstawie zamieszczonej mapy wykonaj zadania 10. i 11.

10. Zaznacz na mapie dowolnym kolorem granice ziem zajętych w wyniku drugiego i trzeciego rozbioru przez Prusy. (0–2 p.)

11. Uzupełnij zdania. (0–3 p.)
W wyniku rozbiorów największa część terytorium Rzeczypospolitej przypadła Rosji
Po 1795 r. Lublin znalazł się w granicach Aursrii
Tereny określane mianem Galicji zostały zajęte przez Austrię
Na podstawie zamieszczonej fotografii wykonaj zadania 12. i 13.

12. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji. (0–1 p.)


Na ilustracji przedstawiono przysięgę Tadeusza Kościuszki na krakowskim rynku.

13. Podaj bezpośredni skutek ukazanego zdarzenia. 

Bezpośrednim skutkiem ukazanego zdarzenia był wybuch powstania kościuszkowskiego.

Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 14. i 15.
My, naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić unię, ustanowić sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności, wprowadzamy
i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję.
Artykuł I
1. Wszelka niniejszym przyznana władza przysługuje Kongresowi Stanów Zjednoczonych, który składa się z Senatu i Izb Reprezentantów [...].
3. Senat Stanów Zjednoczonych składa się z senatorów wybieranych po dwu z każdego stanu przez jego ciało ustawodawcze na lat sześć [...].

Konstytucja Stanów Zjednoczonych [w:]
Najstarsze konstytucje z końca XVIII i połowy XIX w.,
oprac. P. Sarnecki, Warszawa 1997, s. 56.

14. Na mocy konstytucji Stanów Zjednoczonych władzę ustawodawczą powierzono (0–1 p.)

A. Sądowi Najwyższemu Stanów Zjednoczonych.
B. prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
C. Izbie Reprezentantów.
D. Kongresowi składającemu się z Senatu i Izby Reprezentantów. Poprawne

15. Kadencja senatorów została ustalona na okres (0–1 p.)
A. czterech lat.
B. dwóch lat.
C. sześciu lat. Poprawne
D. dożywotni.

16. 4 lipca mieszkańcy Stanów Zjednoczonych obchodzą święto narodowe w rocznicę (0–1 p.)
A. ogłoszenia Deklaracji niepodległości. Poprawne
B. uchwalenia konstytucji.
C. zwycięstwa pod Saratogą.
D. podpisania pokoju paryskiego.

17. Opisz zmiany ustroju Rzeczypospolitej wprowadzone w wyniku uchwalenia Konstytucji
3 maja. (0–6 p.)

.Rzeczpospolita stała się monarchią konstytucyjną • wprowadzenie trójpodziału władzy
powołanie Straży Praw (razem z królem stanowiła organ władzy wykonawczej)
zniesienie liberum veto i wprowadzenie głosowania większością głosów
zniesienie wolnej elekcji
pozbawienie uprawnień politycznych szlachtę nieposiadającą majątku, co ograniczyło możliwość wpływania na decyzje sejmu przez oligarchię magnacką

Test b

Czas wielkich zmian

Test podsumowujący rozdział II

1. Na pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano (0–1 p.)
A. Johna Adamsa.
B. Beniamina Franklina.
C. Thomasa Jeffersona.
D. Jerzego Waszyngtona. Poprawne

2. Na czele mieszczan warszawskich podczas powstania kościuszkowskiego stanął (0–1 p.)
A. Jakub Jasiński.
B. Jan Kiliński. Poprawne
C. Bartosz Głowacki.
D. Kazimierz Pułaski.

3. Zwycięska dla Polaków bitwa w czasie wojny w obronie Konstytucji 3 maja rozegrała się pod (0–1 p.)
A. Maciejowicami.
B. Racławicami.
C. Zieleńcami. Poprawne
D. Szczekocinami.

4. Przeciwko uchwałom Sejmu Wielkiego przedstawiciele stronnictwa hetmańskiego zawiązali konfederację (0–1 p.)
A. barską.
B. targowicką.Poprawne
C. radomską.
D. sandomierską.

5. Za jeden z symboli Wielkiej Rewolucji Francuskiej uznawano (0–1 p.)
A. koszulę jakobińską.
B. krótkie spodnie.
C. czapkę frygijską.Poprawne
D. biało-niebieską kokardę.

6. Wstaw w kratki cyfry od 1 do 4, tak aby podane wydarzenia ułożyły się w kolejności chronologicznej. (0–1 p.)

uchwalenie Konstytucji 3 maja 3
przewrót thermidoriański 4
zwołanie Stanów Generalnych we Francji 2
ogłoszenie niepodległości USA

7. Dopisz do podanych wyjaśnień odpowiednie terminy. (0–1 p.)
konstytucjaustawa zasadnicza, czyli najważniejszy akt prawny państwa, określający jego ustrój i polityczne uprawnienia władz oraz obowiązki i prawa obywateli.
uniwersał połaniecki – akt prawny wydany przez Tadeusza Kościuszkę, gwarantujący chłopom wolność.

8. Przyporządkuj postaciom historycznym informacje na ich temat. (0–5 p.)
 (odpowiedzi po kolorach kropek)Thomas Jefferson
Kazimierz Pułaski
Georges Danton
Stanisław Małachowski
Franciszek Ksawery Branicki •

uczestnik konfederacji barskiej, brał udział
w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych
hetman wielki koronny, jeden z inicjatorów konfederacji targowickiej
marszałek Sejmu Wielkiego
znakomity mówca, jeden z przywódców rewolucji francuskiej
autor dzieła „O skutecznym rad sposobie”
amerykański działacz niepodległościowy, współtwórca tekstu Deklaracji niepodległości


9. Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania fałszywego. (0–1 p.)

Król Francji Ludwik XVI został ścięty na gilotynie w 1793 r.
Ostateczny tekst Konstytucji 3 maja był dziełem Ignacego Potockiego oraz jego współpracowników – Hugona Kołłątaja i Scypiona Piattolego.
Józef Poniatowski, dowódca wojsk polskich podczas wojny w obronie Konstytucji 3 maja, był synem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. X
Na podstawie zamieszczonej mapy wykonaj zadania 10. i 11.

10. Zaznacz na mapie dowolnym kolorem ziemie zajęte w wyniku drugiego i trzeciego rozbioru przez Rosję. (0–1 p.)


11. Uzupełnij zdania. (0–3 p.)

Państwo, które nie brało udziału w drugim rozbiorze, to Austria
W wyniku trzeciego rozbioru Warszawa została zajęta przez Prusy
Wilno po trzecim rozbiorze znalazło się w granicach Rosji

Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 12. i 13.


12. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji. (0–1 p.)

Przedstawione wydarzenie to „bostońskie picie herbaty”.

13. Podaj przyczynę ukazanego zdarzenia. (0–1 p.)

Przyczyną tego zdarzenia było przyznanie Kompanii Wschodnioindyjskiej (Brytyjczykom) wyłączności na handel herbatą z koloniami.

Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 14. i 15.
VI. Sejm, czyli władza prawodawcza
Sejm, czyli stany zgromadzone na dwie izby dzielić się będą: na izbę poselską i na izbę senatorską pod prezydencją [przewodnictwem] króla.
Izba poselska, jako wyobrażenie i skład wszechwładztwa narodowego, będzie świątynią prawodawstwa.
Przeto w izbie poselskiej najpierw decydowane będą wszystkie projekta [...].
Wszystko i wszędzie większością głosów udecydowane być powinno. Przeto liberum veto, konfederacje wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie jako duchowi niniejszej konstytucji przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy.
Konstytucja 3 maja [w:] Najstarsze konstytucje z końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku,
oprać. P. Sarnecki, Warszawa 1997, s. 21–29.

14. Na mocy Konstytucji 3 maja zniesiono (0–1 p.)
A. głosowanie większością głosów.
B. podział sejmu na izbę poselską i senat.
C. przewodniczenie króla izbie senatorskiej.
D. liberum veto. Poprawne

15. Konstytucja 3 maja wprowadziła (0–1 p.)
A. dożywotnią kadencję posłów.
B. głosowanie większością głosów. Poprawne
C. podział sejmu na izbę poselską i senat.
D. głosowanie większością głosów tylko w sprawach skarbowych.

16. Święto narodowe Francji jest obchodzone 14 lipca w rocznicę (0–1 p.)
A. ogłoszenia Deklaracji praw człowieka i obywatela.
B. ogłoszenia konstytucji.
C. ataku na Bastylię. Poprawne
D. pozbawienia władzy króla Ludwika XVI.

17. Opisz reformy Sejmu Wielkiego, które dotyczyły praw oraz obowiązków szlachty, duchowieństwa i mieszczan. (0–6 p.)

opodatkowanie szlachty i duchowieństwa
pozbawienie praw politycznych szlachty nieposiadającej majątku
uzyskanie przez mieszczan prawa nabywania ziemi • uzyskanie przez mieszczan dostępu do stopni oficerskich, urzędów i niższych godności kościelnych
możliwość uzyskania przez mieszczan tytułu szlacheckiego za zasługi
nadanie mieszkańcom miast królewskich prawa delegowania 24 plenipotentów na sejm

46 komentarzy:

 1. sorki, a odpowiedzi nie masz?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Więcej sprawdzianów zajdziesz na mój blogu: http://sprawdzianydlagimnazjum.blogspot.com/

   Usuń
  2. Wszystko super tylko dwie odpowiedzi w grupie A są błędne. Hymn francji to Marsylianka a order o który jest pytanie to order virtutu militari. ;)

   Usuń
  3. w tym roku szkolnym(2017-2018) nadal jest ten sprawdzian?


   Usuń
 2. ja bym prosiła o to jaka jest ilustracja w 12 zadaniu grupa B ?!

  OdpowiedzUsuń
 3. http://chomikuj.pl/paulina.andrzejewska998/Dokumenty/Czas+wielkich+zmian+-+klucz+B,2078927811.docx GRUPA B , a A łatwo znaleźć :P

  OdpowiedzUsuń
 4. Masz może odpowiedzi i sprawdziany do wszystkich działów do śladami przeszłości 3? :D A najlepiej klucz odpowiedzi do "ziemie polskie w I połowie XIX wieku". :D

  OdpowiedzUsuń
 5. Ej, testy są okej i wgl sprawdzają się, ale co do odpowiedzi to mam wielkie zarzuty, bo są złe, skoro nie znasz poprawnej odpowiedzi to nie zmyslaj i wprowadzaj ludzi w błąd, bo większosc z osób , ktore korzystają z Twojego bloga wgl nie sprawdzają odpowiedzi czy sa poprawne czy nie i robią błędy....

  OdpowiedzUsuń
 6. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 7. Dzięki! Odpowiedzi się zgadzają i jest ok! :)) Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No chyba nie... np. grupa A zad 4 - Order Vituti Militari a zad 5 - Marsylianka...

   Usuń
 8. Test a Zad.4 Zła odpowiedź jest podana powinno być virtuti militari czyli odpowiedź D.

  OdpowiedzUsuń
 9. Dostałem 5 z histiorii ^^ dzieki nigdzie nie mogłem znaleść

  OdpowiedzUsuń
 10. Hymnem Francji jest Marsylianka...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No własnie... Jest dużo złych odp. Nie polecam.

   Usuń
 11. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 12. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 13. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 14. Niestety niektóre odpowiedzi w teście A są błędne!

  OdpowiedzUsuń
 15. Bardzo dużo błędnych odpowiedzi. Polecam posiedzieć chwilę nad książką i samemu je znaleźć, przynajmniej się coś zapamięta.

  OdpowiedzUsuń
 16. Masz sprawdzian z działu Europa i Polska w czasach oświecenia?

  OdpowiedzUsuń
 17. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 18. Odpowiedzi
  1. akurat w tym zadaniu odpowiedź C jest jak najbardziej poprawna :)
   symbolami Wielkiej Rewolucji Francuskiej były m.in. były trójkolorowe kokardy (niebieski, czerwony, biały) oraz czapki frygijskie, natomiast w odpowiedzi D mowa jest o kokardach ale biało-niebieskich :)

   Usuń
 19. Odpowiedzi
  1. co ty nigdy sprawdzianu nie pisales? Nie ma c przeciez :p

   Usuń
 20. Masz te sprawdziany bez odpowiedzi?

  OdpowiedzUsuń
 21. Masz te sprawdziany bez odpowiedzi?

  OdpowiedzUsuń
 22. TY PIPO!!!!!!!! Zadanie 4 i 5 jest złe ty sie weź j****** jak coś piszesz'!!!!!!!!! Pozdrawiam Zuzanna mica

  OdpowiedzUsuń
 23. Mam nadzieję, że ten sprawdzian jest dokładnie taki sam jak ma być, odpowiedzi mnie nie obchodzą, ale żeby pytania były takie same

  OdpowiedzUsuń
 24. Sprawdzacie tutaj :)
  http://www.sprawdziany.org.pl/gimnazjum/nowa-era/sladami-przeszlosci-1-2-i-3/

  OdpowiedzUsuń