sobota, 27 sierpnia 2011

Historia - nowa era- Śladami przeszłości 2 - odpowiedzi do testu

Zamieszczam tu odpowiedzi do testów z historii, z wszystkich działów ;)
Są dwie wersje każdego testu dla grupy A i B
Życzę miłej lektury :)
Testy znajdują się Tutaj


Klucz do testu a
Polska i świat w XII–XIV wieku
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
Właściwa odpowiedź
A
B
C
D
C
B
C
D
D
Punktacja
Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje
1 punkt.
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA
Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
4.
[x] Władysław Łokietek został królem Polski w 1295 r.
0–1
Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p.
7.
4. założenie Akademii Krakowskiej
3. sprowadzenie Krzyżaków do Polski
1. pierwsza wyprawa krzyżowa
2. zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców
0–2
Ułożenie wszystkich wydarzeń
w porządku chronologicznym – 2 p.
8.
np. Przemysł II, Wacław II
0–2
Każdy właściwie podany władca – 1 p.
9.
krzyżowcy – uczestnicy wypraw do Ziemi Świętej
princeps – zwierzchnik ziem polskich
chan – władca mongolski
grosz praski – moneta wprowadzona
do obiegu w Polsce przez Wacława II
0–4
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
14.
prawo składu – nałożony na kupców przybywających do uprzywilejowanych miast obowiązek wystawiania towarów po korzystnej dla mieszczan cenie
prawo przymusu drogowego – nakaz odwiedzania przez kupców miast
z nadanym przywilejem składu
0–2
Każda właściwie podana definicja – 1 p.
15.
A. koronacja Wacława II na króla Polski – 1300 r.
B. bitwa pod Legnicą – 1241 r.
C. początek rozbicia dzielnicowego
– 1138 r.
D. koronacja Władysława Łokietka
– 1320 r.
0–4
Umiejscowienie wszystkich wydarzeń na osi – 4 p.
16.
np. reforma podatkowa – wprowadzenie tzw. poradlnego, bicie jednej monety – grosza, ujednolicenie praw – dwa kodeksy dla Wielkopolski i dla Małopolski, założenie Akademii Krakowskiej, wspieranie handlu
i rozwoju miast
0–4
Właściwe wymienienie reform – 4 p.


Klucz do testu b
Polska i świat w XII–XIV wieku

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
Właściwa odpowiedź
B
B
D
D
A
B
A
D
C
Punktacja
Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje
1 punkt.
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA
Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
4. [x] W 1300 r. Przemysł II został koronowany na króla Polski
0–1
Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p.
7.
1. pierwsza wyprawa krzyżowa
2. bitwa pod Legnicą
4. śmierć Kazimierza Wielkiego
3. założenie Akademii Krakowskiej
0–2
Ułożenie wszystkich wydarzeń
w porządku chronologicznym
2 p.
8. Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki
0–2
Każdy właściwie podany władca – 1 p.
9.
princeps – zwierzchnik księstw polskich
w
czasie rozbicia dzielnicowego
haracz – okup regularnie płacony chanom mongolskim
krucjaty – wyprawy do Ziemi Świętej
w celu wyzwolenia jej z rąk muzułmanów
starosta – namiestnik króla sprawujący władzę w prowincjach


0–4
Każde właściwe przyporządkowanie
1 p.
14.
poradlne – podatek od dóbr ziemskich
jarłyk – pisemna zgoda chana na sprawowanie rządów przez władcę uznającego jego zwierzchnictwo
0–2
Każda właściwie podana definicja – 1 p.
15.
A. koronacja Przemysła II na króla Polski – 1295 r.
B. statut Bolesława Krzywoustego
– 1138 r.
C. sprowadzenie Krzyżaków do Polski
– 1226 r.
D. bitwa pod Płowcami – 1331 r.
0–4
Umiejscowienie wszystkich wydarzeń na osi – 4 p.
16.
korzyści:
np. kolonizacja ziem pruskich, rozwój gospodarczy, powstrzymanie najazdów krzyżackich
zagrożenia:
np. najazdy na ziemie Mazowsza, Kujaw, zagarnięcie Pomorza Gdańskiego, bezwzględne traktowanie nawracanej ludności
0–4
Właściwe podanie korzyści i zagrożeń
4 p.

Klucz do testu a

Społeczeństwo średniowiecza

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
5.
6.
7.
14.
15.
Właściwa odpowiedź
D
B
B
C
B
B
B
C
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA

Nr zad.

Właściwa odpowiedź

Punktacja

Kryteria punktowania
4.
[x] Kolonizacja na ziemiach polskich odbywała się na prawie niemieckim.
0–1
Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p.
8.
[x] Nauka na średniowiecznych uniwersytetach odbywała się w językach narodowych.
0–1
Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p.
9.
lenno – majątek ziemski oddawany przez seniora do użytkowania wasalowi
suzeren – władca, najwyższy senior w systemie feudalnym
wasal – osoba otrzymująca dobra ziemskie
w systemie lennym

0–3
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
10.
dobry władca, szlachetny rycerz, asceta
0–3
Każdy właściwie podany wzorzec – 1 p.
11.
np. grube mury, małe okna
0–2
Każda właściwie podana cecha – 1 p.
12.
Określenie „styl romański” pochodzi od łacińskiego przymiotnika romanus, oznaczającego „rzymski”.
0–1
Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p.
13.
Tomasz z Akwinu – średniowieczny filozof, łączył elementy myśli antycznej z założeniami religii chrześcijańskiej
Dominik Guzman – twórca zakonu dominikanów
Karol Wielki – król Franków, ideał władcy
w średniowieczu
0–3
Każdy właściwie przyporządkowany opis
– 1 p.
16.
np. Kulturę średniowieczną określa się mianem uniwersalnej, ponieważ miała ona charakter ponadnarodowy i była wspólna dla wszystkich państw europejskich. Na całym kontynencie panowało wówczas chrześcijaństwo. Ludzie wykształceni pochodzący z różnych krajów posługiwali się łaciną. Ponadto w całej Europie dominowały te same style architektoniczne.
0–4
I. Zgodność z tematem
– 1 p.
II. Podanie dwóch lub więcej cech uzasadniających uniwersalny charakter kultury średniowiecznej
– 2 p.
Podanie jednej cechy uzasadniającej uniwersalny charakter kultury średniowiecznej – 1 p.
III. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu
– 1 p.

Klucz do testu b
Społeczeństwo średniowiecza

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
5.
6.
7.
14.
15.
Właściwa odpowiedź
B
D
D
B
B
D
A
D
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA

Nr zad.

Właściwa odpowiedź

Punktacja

Kryteria punktowania
4.
[x] W radzie miejskiej mieli prawo zasiadać wyłącznie członkowie patrycjatu.
0–1
Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p.
8.
[x] W średniowieczu działały w Europie tylko dwie uczelnie wyższe.
0–1
Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p.
9.
lenno – majątek ziemski oddawany przez seniora do użytkowania poddanemu
senior – osoba nadająca wasalowi dobra ziemskie
system feudalny – układ zależności między lennikami i seniorami w średniowiecznym społeczeństwie
0–3
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
10.
metoda wypaleniskowa, dwupolówka, trójpolówka
0–3
Każdy właściwie podany sposób – 1 p.
11.
np. ostre łuki, wysokie i wąskie okna
0–2
Każda właściwie podana cecha – 1 p.
12.
Określenie „styl gotycki” pochodzi od francuskiego słowa gothique, oznaczającego „gocki”, „barbarzyński”.
0–1
Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p.
13.
Szymon Słupnik – pustelnik i asceta żyjący na przełomie IV i V w.
św. Franciszek z Asyżu – założyciel zakonu żebraczego
Roland – średniowieczny rycerz Karola Wielkiego, bohater pieśni i poematów
0–3
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
16.
np. Dzięki sprowadzeniu osadników z Europy Zachodniej na ziemiach polskich wzrosła liczba ludności i gęstość zaludnienia. Koloniści zagospodarowywali nieużytkowane dotychczas grunty oraz płacili daniny, które wpływały na zamożność polskich władców. Wraz
z przybyszami z Zachodu do Polski docierały nowinki techniczne, nowe sposoby uprawy roli, np. trójpolówka, używano także nowych narzędzi rolniczych. Ponadto w kraju zaczęto stosować nowoczesne rozwiązania prawne oparte na wzorcach z Europy Zachodniej.
0–4
I. Zgodność z tematem
– 1 p.
II. Podanie dwóch lub więcej znaczeń, jakie miała kolonizacja na prawie niemieckim – 2 p.
Podanie jednego znaczenia, jakie miała kolonizacja na prawie niemieckim – 1 p.
III. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu
– 1 p.

Klucz do testu a
U schyłku średniowiecza
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
Właściwa odpowiedź
B
B
C
B
C
A
B
C
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA
Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
1. 1444 r. – bitwa pod Warną
1466 r. – podpisanie drugiego pokoju toruńskiego
1413 r. – zawarcie unii w Horodle
1453 r. – zdobycie Konstantynopola przez Turków
0–4
Każde właściwe przyporządkowanie – 1p.
5.
a) 1444 r., bitwa pod Warną, Jan Hunyady
b) 1454 r. początek wojny trzynastoletniej, Jan Bażyński
0–2
Każde właściwe dobranie trzech informacji do wydarzenia – 1 p.
6.
unia personalna – połączenie państw pod berłem jednego monarchy z zachowaniem odrębności instytucji państwowych
pospolite ruszenie – ogół szlachty powołanej do walki
w momencie wybuchu wojny
0–2
Każda właściwie podana definicja – 1p.
7.
np. ułatwienie kontaktów z Zachodem, zdobycie sojusznika przeciwko Krzyżakom, zyskanie dostępu do nowych szlaków handlowych, przyjęcie chrześcijaństwa
0–3
Podanie jednej właściwej korzyści – 1 p.
Podanie dwóch właściwych korzyści
– 2 p.
Podanie trzech właściwych korzyści
– 3 p.
13.
Jan Hus – teolog i rektor Uniwersytetu Praskiego, przywódca ruchu reformatorsko-narodowego
Jan Ostroróg – pisarz polityczny i prawnik, autor ,,Memoriału o urządzeniu Rzeczypospolitej”
Mikołaj Trąba – prymas Polski, przewodniczył polskiej delegacji na soborze w Konstancji

0–3
Każde właściwe przyporządkowanie – 1p.
14.
np. Kryzys gospodarczo-społeczny w Europie na przełomie XIV i XV w. wywołały m.in.: epidemia dżumy, która spowodowała śmierć ogromnej liczby ludności oraz zahamowała rozwój handlu i gospodarki, konflikty zbrojne toczone w Anglii i Francji, a także bunty oraz powstania skierowane przeciw porządkowi feudalnemu.


0–4
I. Zgodność z tematem
1 p.
II. Podanie dwóch właściwych przyczyn kryzysu gospodarczo-społecznego w Europie
– 2 p.
Podanie jednej właściwej przyczyny kryzysu gospodarczo-społecznego w Europie – 1 p.
III. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu
– 1 p.

Klucz do testu b
U schyłku średniowiecza
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
Właściwa odpowiedź
C
C
B
A
B
C
C
D
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA
Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punkta
cja
Kryteria punktowania
1. 1385 r. – zawarcie unii w Krewie
1411 r. – podpisanie pierwszego pokoju toruńskiego
1444 r. – bitwa pod Warną
1454 r. – rozpoczęcie wojny trzynastoletniej
0–4
Każde właściwe przyporządkowanie
– 1p.
5.
a) 1374 r. nadanie przywileju koszyckiego, Ludwik Węgierski
b) 1410 r., bitwa pod Grunwaldem, Władysław Jagiełło
0–2
Każde właściwe dobranie trzech informacji do wydarzenia – 1p.
6.
inkorporacja – przyłączenie obcego terytorium przez dane państwo
husytyzm – ruch religijno-społeczny w Czechach, dążący do zmian w Kościele i państwie
0-2
Każde właściwe przyporządkowanie – 1p.
7.
np.:poszerzenie wpływów na Wschodzie, zapewnienie spokoju na wschodniej granicy, pozyskanie sojusznika przeciwko wspólnym wrogom (np. Krzyżakom), zdobycie nowych szlaków handlowych dzięki powiększeniu terytorium państwa
0–3
Podanie jednej właściwej korzyści
– 1 p.
Podanie dwóch właściwych korzyści – 2 p.
Podanie trzech właściwych korzyści – 3 p.
13.
Paweł Włodkowic – profesor prawa, wygłosił przemówienie na soborze w Konstancji
Jan Długosz – historyk , autor dzieła ,,Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”
Iwan IV Groźny – pierwszy władca Rosji, który koronował się na cara
0–3
Każde właściwe przyporządkowanie
– 1p.
14. np. W wyniku podpisania drugiego pokoju toruńskiego Polska odzyskała Pomorze Gdańskie z Gdańskiem, ziemię chełmińską, ziemię michałowską oraz biskupstwo warmińskie, a także miasta – Toruń, Elbląg i Malbork. Otrzymane ziemie określono Prusami Królewskimi, a z terenów zatrzymanych przez Krzyżaków utworzono lenno polskie – Prusy Zakonne. Siedziba zakonu krzyżackiego została wówczas przeniesiona do Królewca.
0–4
I. Zgodność
z tematem – 1 p.
II. Podanie dwóch właściwych postanowień drugiego pokoju toruńskiego
– 2 p.
Podanie jednego postanowienia drugiego pokoju toruńskiego
– 2 p.
III. Spójność
i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p.

Klucz do testu a
Narodziny nowożytnego świata
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Właściwa odpowiedź
C
B
D
C
D
B
C
A
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA


Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
9.
Ferdynand Cortez, Leonardo da Vinci, Jan Kalwin
0–3
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
10.
[x] uznanie Pisma Świętego za jedyne źródło prawd wiary
[x] zakaz sprzedaży odpustów
[x] potępienie symonii
0–3
Każde właściwe wskazanie poglądów Marcina Lutra – 1 p.
11.
Hiszpania, Izabeli Kastylijskiej, Krzysztof Kolumb, 1492, Amerykę
0–5
Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p.
12.
Inkowie – C
astrolabium – E
kapitalizm – A
humanizm – B
reformacja – D
0–5
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
13.
A. Unia Protestancka
B. Fryderyk V (książę Palatynatu Reńskiego)
0–2
Każde właściwie wykonane polecenie – 1 p.

Klucz do testu b
Narodziny nowożytnego świata
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA


Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Właściwa odpowiedź
D
C
B
D
C
C
B
B
Punktacja
Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA
Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
9.
Francisco Pizarro, Michał Anioł, Marcin Luter
0–3
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
10.
[x] wiara w predestynację
[x] zanegowanie kultu świętych
[x] odrzucenie zwierzchnictwa papieża
0–3
Każde właściwe wskazanie poglądów Jana Kalwina – 1 p.
11.
Portugalczycy, Afryki, Bartłomiej Diaz, Vasco da Gama, 1498
0–5
Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p.
12.
Aztekowie – B
karawela – C
manufaktura – D
renesans – E
kontrreformacja – A
0–5
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
13.
A. Liga Katolicka
B. Maksymilian I (książę Bawarii)
0–2
Każde właściwie wykonane polecenie – 1 p.

Klucz do testu a
Rzeczpospolita w XVI wieku

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
Właściwa odpowiedź
B
C
C
C
D
B
B
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.



ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA


Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
7.
wybitny polski astronom, autor teorii heliocentrycznej – Mikołaj Kopernik
kardynał, sprowadził do Rzeczypospolitej jezuitów – Stanisław Hozjusz
arcybiskup gnieźnieński, pierwszy interreks w dziejach Polski – Jakub Uchański
książę siedmiogrodzki, w 1575 r. wybrany na króla Rzeczypospolitej
– Stefan Batory
0–4
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
8.
[x] władca
[x] polityka zagraniczna
[x] sejm
0–3
Każde właściwe zaznaczenie elementu wspólnego dla Polski
i Litwy – 1 p.
9.
Albrecht Hohenzollern, luteranizm, Zygmunta Starego, 1525, Książęce
0–5
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
11.
1596 r., Zygmunt III Waza
0–2
Każda właściwa odpowiedź – 1 p.


Klucz do testu b
Rzeczpospolita w XVI wieku
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
Właściwa odpowiedź
D
B
C
C
D
A
B
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA


Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
7.
polski poeta renesansu, sekretarz
w kancelarii królewskiej – Jan Kochanowski
jezuicki kaznodzieja, spowiednik Zygmunta III Wazy – Piotr Skarga
najbliższy współpracownik Stefana Batorego, założyciel Zamościa – Jan Zamoyski
królewicz francuski, pierwszy elekcyjny król Rzeczypospolitej
– Henryk Walezy
0–4
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
8.
[x] urzędy
[x] armia
[x] skarb
0–3
Każde właściwe wskazanie instytucji odrębnej dla Polski
i Litwy – 1 p.
9.
Gotard Kettler, protestancka, Zygmunta Augusta, Kurlandii, Semigalii
0–5
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
11.
1505 r., Aleksander Jagiellończyk
0 –2
Każda właściwa odpowiedź – 1 p.

Klucz do testu a
Wiek wojen
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
Właściwa odpowiedź
A
D
A
B
B
C
C
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA

Nr zad.

Właściwa odpowiedź

Punktacja

Kryteria punktowania
7.
wezyr turecki, dowodził wojskami sułtańskimi podczas oblężenia Wiednia w 1683 r.
Kara Mustafa
hetman polski, walczył przeciwko Szwedom na Pomorzu – Stanisław Koniecpolski
dowódca sił polskich w czasie potopu, zwycięzca spod Warki – Stefan Czarniecki
polski magnat, doradca Karola Gustawa przed najazdem na Rzeczpospolitą – Hieronim Radziejowski
0–4
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
8.
rokosz – zbrojne wystąpienie szlachty przeciwko królowi
ataman – wódz kozacki wybierany na czas wojny
makaronizmy – obcojęzyczne słowa wplecione w polski tekst dzieł barokowych
0–3
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
9.
[x] próby wykorzystania Kozaków jako chłopów pańszczyźnianych
[x] spory religijne ludności prawosławnej
z katolickimi jezuitami na Ukrainie
[x] porzucenie planów wojny z Turcją
i ograniczenie rejestru kozackiego przez Władysława IV
0–3
Każde właściwe zaznaczenie przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego
– 1 p.
11.
[x] zrezygnowanie przez stronę szwedzką
z pobierania ceł z polskich portów
[x] wycofanie wojsk szwedzkich z zajętych wcześniej polskich portów w Prusach Królewskich
[x] zatrzymanie przez Szwecję części Inflant
0–3
Każde właściwe zaznaczenie postanowienia
– 1p.

Klucz do testu b
Wiek wojen
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
Właściwa odpowiedź
D
C
A
A
C
D
D
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA

Nr zad.

Właściwa odpowiedź

Punktacja

Kryteria punktowania
7.
polski magnat, doradca Karola Gustawa przed najazdem na Polskę – Hieronim Radziejowski
hetman kozacki, który podpisał z Rzecząpospolitą ugodę w Hadziaczu – Jan Wyhowski
przeor zakonu paulinów, kierował obroną Jasnej Góry przed Szwedami – Augustyn Kordecki
wojewoda ruski, współdowodził w bitwie
z Kozakami pod Beresteczkiem – Jeremi Wiśniowiecki
0–4
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
8.
dymitriada – wyprawa polskiej szlachty do Rosji
w celu wspierania kandydatów do tronu carskiego
husaria – oddziały ciężkiej kawalerii wykorzystywane przez wojska Rzeczypospolitej do przełamywania szyków przeciwnika
liberum veto – zasada prawna pozwalająca szlachcie na zrywanie sejmów
0–3
Każde właściwe przyporządkowanie
–1 p.
9.
[x] niechęć protestantów szwedzkich do katolickiego króla Zygmunta
[x] rywalizacja o panowanie na Morzu Bałtyckim
[x] inkorporacja Estonii do Rzeczypospolitej
0–3
Każde właściwe zaznaczenie przyczyn wojen ze Szwecją
w pierwszej połowie XVII w. – 1 p.
11.
[x] powstrzymanie przez Rzeczpospolitą ataków kozackich na Turcję, a także odparcie najazdów Tatarów na Polskę przez siły tureckie
[x] zachowanie dotychczasowego przebiegu granicy między Rzecząpospolitą a Turcją
[x] objęcie rządów w Mołdawii przez chrześcijan
0–3
Każde właściwe zaznaczenie postanowienia – 1 p.














29 komentarzy:

 1. Odpowiedzi
  1. Więcej sprawdzianów zajdziesz na moim blogu: http://sprawdzianydlagimnazjum.blogspot.com/

   Usuń
 2. Dzięki wielkie! (hej, czy ta nade mną ma 1D na avatarze lol)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. co z tego, że ma 1D ... Bożee..
   Sylwia spoko ;3
   Aha i ja też dziekuje ;)

   Usuń
  2. Co z tego że ma 1D..? >.<

   Usuń
  3. ej wtf? Co z tego ze ma 1D?

   Usuń
 3. Wielkie dzięki :P
  Te odpowiedzi naprawde mi pomogły :P

  OdpowiedzUsuń
 4. Zwykle nie czytam blogów, ale za tan bardzo dziękuję. Nie wiem jak poradziłabym sobie z całym tym materiałem z historii, gdyby nie te testy i odpowiedzi. Jeszcze raz wielkie dzięki! :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Dzięki za te testy. Bardzo mi one pomagają :D nie wiem czy ogarnęłabym cały materiał z historii gdyby nie one :P

  OdpowiedzUsuń
 6. A czy masz pytania do 2 ostatnich działów?

  OdpowiedzUsuń
 7. dzięki, dzięki temu ,że zamieszczasz te testy i odpowiedzi ,mam uratowane cztery litery z histy ;)

  OdpowiedzUsuń
 8. weś daj sprawdzian z odpowiedziami śladami przeszłości 3 europa i polska w czasach oświecenia prosze szybko jak da rade

  OdpowiedzUsuń
 9. wes jak mozesz daj sprawdzian z odpowiedziami śladami przeszłości 3 europa i polska w czasach oświecenia

  OdpowiedzUsuń
 10. można u ciebie znaleźć arkusze sprawdzianów ?

  OdpowiedzUsuń
 11. czy się mi wydaje ? widzę błędy w odpowiedziach...

  OdpowiedzUsuń
 12. No! W końcu! Jakiś genialny człowiek wpadł na pomysł ułatwienia innym życia!
  Na bloga na pewno będę wpadać często , można tak powiedzieć będę "stałą klientką".
  Baaaaaaaaardzo Ci dziękuje, pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 13. Masz może arkusze testów a nie tylko odpowiedzi?

  OdpowiedzUsuń
 14. posiadasz może testy z wos'u dla 2gim?

  OdpowiedzUsuń
 15. Hej, testy są nadal aktualne? :)

  OdpowiedzUsuń
 16. Dzieeeki!! Swietne!!!
  Masz może tez z innych przedmiotów? :D

  OdpowiedzUsuń
 17. Testy świetne, przydają się, szkoda tylko, że niektóre odpowiedzi błędne...

  OdpowiedzUsuń
 18. dlaczego nie ma spr do wiek wojen tylko klucz odpowiedzi

  OdpowiedzUsuń