sobota, 27 sierpnia 2011

Historia - nowa era- Śladami przeszłości 2 - odpowiedzi do testu

Zamieszczam tu odpowiedzi do testów z historii, z wszystkich działów ;)
Są dwie wersje każdego testu dla grupy A i B
Życzę miłej lektury :)
Testy znajdują się Tutaj


Klucz do testu a
Polska i świat w XII–XIV wieku
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
Właściwa odpowiedź
A
B
C
D
C
B
C
D
D
Punktacja
Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje
1 punkt.
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA
Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
4.
[x] Władysław Łokietek został królem Polski w 1295 r.
0–1
Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p.
7.
4. założenie Akademii Krakowskiej
3. sprowadzenie Krzyżaków do Polski
1. pierwsza wyprawa krzyżowa
2. zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców
0–2
Ułożenie wszystkich wydarzeń
w porządku chronologicznym – 2 p.
8.
np. Przemysł II, Wacław II
0–2
Każdy właściwie podany władca – 1 p.
9.
krzyżowcy – uczestnicy wypraw do Ziemi Świętej
princeps – zwierzchnik ziem polskich
chan – władca mongolski
grosz praski – moneta wprowadzona
do obiegu w Polsce przez Wacława II
0–4
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
14.
prawo składu – nałożony na kupców przybywających do uprzywilejowanych miast obowiązek wystawiania towarów po korzystnej dla mieszczan cenie
prawo przymusu drogowego – nakaz odwiedzania przez kupców miast
z nadanym przywilejem składu
0–2
Każda właściwie podana definicja – 1 p.
15.
A. koronacja Wacława II na króla Polski – 1300 r.
B. bitwa pod Legnicą – 1241 r.
C. początek rozbicia dzielnicowego
– 1138 r.
D. koronacja Władysława Łokietka
– 1320 r.
0–4
Umiejscowienie wszystkich wydarzeń na osi – 4 p.
16.
np. reforma podatkowa – wprowadzenie tzw. poradlnego, bicie jednej monety – grosza, ujednolicenie praw – dwa kodeksy dla Wielkopolski i dla Małopolski, założenie Akademii Krakowskiej, wspieranie handlu
i rozwoju miast
0–4
Właściwe wymienienie reform – 4 p.


Klucz do testu b
Polska i świat w XII–XIV wieku

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
Właściwa odpowiedź
B
B
D
D
A
B
A
D
C
Punktacja
Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje
1 punkt.
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA
Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
4. [x] W 1300 r. Przemysł II został koronowany na króla Polski
0–1
Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p.
7.
1. pierwsza wyprawa krzyżowa
2. bitwa pod Legnicą
4. śmierć Kazimierza Wielkiego
3. założenie Akademii Krakowskiej
0–2
Ułożenie wszystkich wydarzeń
w porządku chronologicznym
2 p.
8. Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki
0–2
Każdy właściwie podany władca – 1 p.
9.
princeps – zwierzchnik księstw polskich
w
czasie rozbicia dzielnicowego
haracz – okup regularnie płacony chanom mongolskim
krucjaty – wyprawy do Ziemi Świętej
w celu wyzwolenia jej z rąk muzułmanów
starosta – namiestnik króla sprawujący władzę w prowincjach


0–4
Każde właściwe przyporządkowanie
1 p.
14.
poradlne – podatek od dóbr ziemskich
jarłyk – pisemna zgoda chana na sprawowanie rządów przez władcę uznającego jego zwierzchnictwo
0–2
Każda właściwie podana definicja – 1 p.
15.
A. koronacja Przemysła II na króla Polski – 1295 r.
B. statut Bolesława Krzywoustego
– 1138 r.
C. sprowadzenie Krzyżaków do Polski
– 1226 r.
D. bitwa pod Płowcami – 1331 r.
0–4
Umiejscowienie wszystkich wydarzeń na osi – 4 p.
16.
korzyści:
np. kolonizacja ziem pruskich, rozwój gospodarczy, powstrzymanie najazdów krzyżackich
zagrożenia:
np. najazdy na ziemie Mazowsza, Kujaw, zagarnięcie Pomorza Gdańskiego, bezwzględne traktowanie nawracanej ludności
0–4
Właściwe podanie korzyści i zagrożeń
4 p.

Klucz do testu a

Społeczeństwo średniowiecza

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
5.
6.
7.
14.
15.
Właściwa odpowiedź
D
B
B
C
B
B
B
C
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA

Nr zad.

Właściwa odpowiedź

Punktacja

Kryteria punktowania
4.
[x] Kolonizacja na ziemiach polskich odbywała się na prawie niemieckim.
0–1
Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p.
8.
[x] Nauka na średniowiecznych uniwersytetach odbywała się w językach narodowych.
0–1
Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p.
9.
lenno – majątek ziemski oddawany przez seniora do użytkowania wasalowi
suzeren – władca, najwyższy senior w systemie feudalnym
wasal – osoba otrzymująca dobra ziemskie
w systemie lennym

0–3
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
10.
dobry władca, szlachetny rycerz, asceta
0–3
Każdy właściwie podany wzorzec – 1 p.
11.
np. grube mury, małe okna
0–2
Każda właściwie podana cecha – 1 p.
12.
Określenie „styl romański” pochodzi od łacińskiego przymiotnika romanus, oznaczającego „rzymski”.
0–1
Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p.
13.
Tomasz z Akwinu – średniowieczny filozof, łączył elementy myśli antycznej z założeniami religii chrześcijańskiej
Dominik Guzman – twórca zakonu dominikanów
Karol Wielki – król Franków, ideał władcy
w średniowieczu
0–3
Każdy właściwie przyporządkowany opis
– 1 p.
16.
np. Kulturę średniowieczną określa się mianem uniwersalnej, ponieważ miała ona charakter ponadnarodowy i była wspólna dla wszystkich państw europejskich. Na całym kontynencie panowało wówczas chrześcijaństwo. Ludzie wykształceni pochodzący z różnych krajów posługiwali się łaciną. Ponadto w całej Europie dominowały te same style architektoniczne.
0–4
I. Zgodność z tematem
– 1 p.
II. Podanie dwóch lub więcej cech uzasadniających uniwersalny charakter kultury średniowiecznej
– 2 p.
Podanie jednej cechy uzasadniającej uniwersalny charakter kultury średniowiecznej – 1 p.
III. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu
– 1 p.

Klucz do testu b
Społeczeństwo średniowiecza

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
5.
6.
7.
14.
15.
Właściwa odpowiedź
B
D
D
B
B
D
A
D
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA

Nr zad.

Właściwa odpowiedź

Punktacja

Kryteria punktowania
4.
[x] W radzie miejskiej mieli prawo zasiadać wyłącznie członkowie patrycjatu.
0–1
Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p.
8.
[x] W średniowieczu działały w Europie tylko dwie uczelnie wyższe.
0–1
Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p.
9.
lenno – majątek ziemski oddawany przez seniora do użytkowania poddanemu
senior – osoba nadająca wasalowi dobra ziemskie
system feudalny – układ zależności między lennikami i seniorami w średniowiecznym społeczeństwie
0–3
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
10.
metoda wypaleniskowa, dwupolówka, trójpolówka
0–3
Każdy właściwie podany sposób – 1 p.
11.
np. ostre łuki, wysokie i wąskie okna
0–2
Każda właściwie podana cecha – 1 p.
12.
Określenie „styl gotycki” pochodzi od francuskiego słowa gothique, oznaczającego „gocki”, „barbarzyński”.
0–1
Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p.
13.
Szymon Słupnik – pustelnik i asceta żyjący na przełomie IV i V w.
św. Franciszek z Asyżu – założyciel zakonu żebraczego
Roland – średniowieczny rycerz Karola Wielkiego, bohater pieśni i poematów
0–3
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
16.
np. Dzięki sprowadzeniu osadników z Europy Zachodniej na ziemiach polskich wzrosła liczba ludności i gęstość zaludnienia. Koloniści zagospodarowywali nieużytkowane dotychczas grunty oraz płacili daniny, które wpływały na zamożność polskich władców. Wraz
z przybyszami z Zachodu do Polski docierały nowinki techniczne, nowe sposoby uprawy roli, np. trójpolówka, używano także nowych narzędzi rolniczych. Ponadto w kraju zaczęto stosować nowoczesne rozwiązania prawne oparte na wzorcach z Europy Zachodniej.
0–4
I. Zgodność z tematem
– 1 p.
II. Podanie dwóch lub więcej znaczeń, jakie miała kolonizacja na prawie niemieckim – 2 p.
Podanie jednego znaczenia, jakie miała kolonizacja na prawie niemieckim – 1 p.
III. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu
– 1 p.

Klucz do testu a
U schyłku średniowiecza
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
Właściwa odpowiedź
B
B
C
B
C
A
B
C
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA
Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
1. 1444 r. – bitwa pod Warną
1466 r. – podpisanie drugiego pokoju toruńskiego
1413 r. – zawarcie unii w Horodle
1453 r. – zdobycie Konstantynopola przez Turków
0–4
Każde właściwe przyporządkowanie – 1p.
5.
a) 1444 r., bitwa pod Warną, Jan Hunyady
b) 1454 r. początek wojny trzynastoletniej, Jan Bażyński
0–2
Każde właściwe dobranie trzech informacji do wydarzenia – 1 p.
6.
unia personalna – połączenie państw pod berłem jednego monarchy z zachowaniem odrębności instytucji państwowych
pospolite ruszenie – ogół szlachty powołanej do walki
w momencie wybuchu wojny
0–2
Każda właściwie podana definicja – 1p.
7.
np. ułatwienie kontaktów z Zachodem, zdobycie sojusznika przeciwko Krzyżakom, zyskanie dostępu do nowych szlaków handlowych, przyjęcie chrześcijaństwa
0–3
Podanie jednej właściwej korzyści – 1 p.
Podanie dwóch właściwych korzyści
– 2 p.
Podanie trzech właściwych korzyści
– 3 p.
13.
Jan Hus – teolog i rektor Uniwersytetu Praskiego, przywódca ruchu reformatorsko-narodowego
Jan Ostroróg – pisarz polityczny i prawnik, autor ,,Memoriału o urządzeniu Rzeczypospolitej”
Mikołaj Trąba – prymas Polski, przewodniczył polskiej delegacji na soborze w Konstancji

0–3
Każde właściwe przyporządkowanie – 1p.
14.
np. Kryzys gospodarczo-społeczny w Europie na przełomie XIV i XV w. wywołały m.in.: epidemia dżumy, która spowodowała śmierć ogromnej liczby ludności oraz zahamowała rozwój handlu i gospodarki, konflikty zbrojne toczone w Anglii i Francji, a także bunty oraz powstania skierowane przeciw porządkowi feudalnemu.


0–4
I. Zgodność z tematem
1 p.
II. Podanie dwóch właściwych przyczyn kryzysu gospodarczo-społecznego w Europie
– 2 p.
Podanie jednej właściwej przyczyny kryzysu gospodarczo-społecznego w Europie – 1 p.
III. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu
– 1 p.

Klucz do testu b
U schyłku średniowiecza
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
Właściwa odpowiedź
C
C
B
A
B
C
C
D
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA
Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punkta
cja
Kryteria punktowania
1. 1385 r. – zawarcie unii w Krewie
1411 r. – podpisanie pierwszego pokoju toruńskiego
1444 r. – bitwa pod Warną
1454 r. – rozpoczęcie wojny trzynastoletniej
0–4
Każde właściwe przyporządkowanie
– 1p.
5.
a) 1374 r. nadanie przywileju koszyckiego, Ludwik Węgierski
b) 1410 r., bitwa pod Grunwaldem, Władysław Jagiełło
0–2
Każde właściwe dobranie trzech informacji do wydarzenia – 1p.
6.
inkorporacja – przyłączenie obcego terytorium przez dane państwo
husytyzm – ruch religijno-społeczny w Czechach, dążący do zmian w Kościele i państwie
0-2
Każde właściwe przyporządkowanie – 1p.
7.
np.:poszerzenie wpływów na Wschodzie, zapewnienie spokoju na wschodniej granicy, pozyskanie sojusznika przeciwko wspólnym wrogom (np. Krzyżakom), zdobycie nowych szlaków handlowych dzięki powiększeniu terytorium państwa
0–3
Podanie jednej właściwej korzyści
– 1 p.
Podanie dwóch właściwych korzyści – 2 p.
Podanie trzech właściwych korzyści – 3 p.
13.
Paweł Włodkowic – profesor prawa, wygłosił przemówienie na soborze w Konstancji
Jan Długosz – historyk , autor dzieła ,,Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”
Iwan IV Groźny – pierwszy władca Rosji, który koronował się na cara
0–3
Każde właściwe przyporządkowanie
– 1p.
14. np. W wyniku podpisania drugiego pokoju toruńskiego Polska odzyskała Pomorze Gdańskie z Gdańskiem, ziemię chełmińską, ziemię michałowską oraz biskupstwo warmińskie, a także miasta – Toruń, Elbląg i Malbork. Otrzymane ziemie określono Prusami Królewskimi, a z terenów zatrzymanych przez Krzyżaków utworzono lenno polskie – Prusy Zakonne. Siedziba zakonu krzyżackiego została wówczas przeniesiona do Królewca.
0–4
I. Zgodność
z tematem – 1 p.
II. Podanie dwóch właściwych postanowień drugiego pokoju toruńskiego
– 2 p.
Podanie jednego postanowienia drugiego pokoju toruńskiego
– 2 p.
III. Spójność
i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p.

Klucz do testu a
Narodziny nowożytnego świata
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Właściwa odpowiedź
C
B
D
C
D
B
C
A
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA


Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
9.
Ferdynand Cortez, Leonardo da Vinci, Jan Kalwin
0–3
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
10.
[x] uznanie Pisma Świętego za jedyne źródło prawd wiary
[x] zakaz sprzedaży odpustów
[x] potępienie symonii
0–3
Każde właściwe wskazanie poglądów Marcina Lutra – 1 p.
11.
Hiszpania, Izabeli Kastylijskiej, Krzysztof Kolumb, 1492, Amerykę
0–5
Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p.
12.
Inkowie – C
astrolabium – E
kapitalizm – A
humanizm – B
reformacja – D
0–5
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
13.
A. Unia Protestancka
B. Fryderyk V (książę Palatynatu Reńskiego)
0–2
Każde właściwie wykonane polecenie – 1 p.

Klucz do testu b
Narodziny nowożytnego świata
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA


Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Właściwa odpowiedź
D
C
B
D
C
C
B
B
Punktacja
Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA
Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
9.
Francisco Pizarro, Michał Anioł, Marcin Luter
0–3
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
10.
[x] wiara w predestynację
[x] zanegowanie kultu świętych
[x] odrzucenie zwierzchnictwa papieża
0–3
Każde właściwe wskazanie poglądów Jana Kalwina – 1 p.
11.
Portugalczycy, Afryki, Bartłomiej Diaz, Vasco da Gama, 1498
0–5
Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p.
12.
Aztekowie – B
karawela – C
manufaktura – D
renesans – E
kontrreformacja – A
0–5
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
13.
A. Liga Katolicka
B. Maksymilian I (książę Bawarii)
0–2
Każde właściwie wykonane polecenie – 1 p.

Klucz do testu a
Rzeczpospolita w XVI wieku

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
Właściwa odpowiedź
B
C
C
C
D
B
B
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA


Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
7.
wybitny polski astronom, autor teorii heliocentrycznej – Mikołaj Kopernik
kardynał, sprowadził do Rzeczypospolitej jezuitów – Stanisław Hozjusz
arcybiskup gnieźnieński, pierwszy interreks w dziejach Polski – Jakub Uchański
książę siedmiogrodzki, w 1575 r. wybrany na króla Rzeczypospolitej
– Stefan Batory
0–4
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
8.
[x] władca
[x] polityka zagraniczna
[x] sejm
0–3
Każde właściwe zaznaczenie elementu wspólnego dla Polski
i Litwy – 1 p.
9.
Albrecht Hohenzollern, luteranizm, Zygmunta Starego, 1525, Książęce
0–5
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
11.
1596 r., Zygmunt III Waza
0–2
Każda właściwa odpowiedź – 1 p.


Klucz do testu b
Rzeczpospolita w XVI wieku
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
Właściwa odpowiedź
D
B
C
C
D
A
B
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA


Nr zad.
Właściwa odpowiedź
Punktacja
Kryteria punktowania
7.
polski poeta renesansu, sekretarz
w kancelarii królewskiej – Jan Kochanowski
jezuicki kaznodzieja, spowiednik Zygmunta III Wazy – Piotr Skarga
najbliższy współpracownik Stefana Batorego, założyciel Zamościa – Jan Zamoyski
królewicz francuski, pierwszy elekcyjny król Rzeczypospolitej
– Henryk Walezy
0–4
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
8.
[x] urzędy
[x] armia
[x] skarb
0–3
Każde właściwe wskazanie instytucji odrębnej dla Polski
i Litwy – 1 p.
9.
Gotard Kettler, protestancka, Zygmunta Augusta, Kurlandii, Semigalii
0–5
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
11.
1505 r., Aleksander Jagiellończyk
0 –2
Każda właściwa odpowiedź – 1 p.

Klucz do testu a
Wiek wojen
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
Właściwa odpowiedź
A
D
A
B
B
C
C
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA

Nr zad.

Właściwa odpowiedź

Punktacja

Kryteria punktowania
7.
wezyr turecki, dowodził wojskami sułtańskimi podczas oblężenia Wiednia w 1683 r.
Kara Mustafa
hetman polski, walczył przeciwko Szwedom na Pomorzu – Stanisław Koniecpolski
dowódca sił polskich w czasie potopu, zwycięzca spod Warki – Stefan Czarniecki
polski magnat, doradca Karola Gustawa przed najazdem na Rzeczpospolitą – Hieronim Radziejowski
0–4
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
8.
rokosz – zbrojne wystąpienie szlachty przeciwko królowi
ataman – wódz kozacki wybierany na czas wojny
makaronizmy – obcojęzyczne słowa wplecione w polski tekst dzieł barokowych
0–3
Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
9.
[x] próby wykorzystania Kozaków jako chłopów pańszczyźnianych
[x] spory religijne ludności prawosławnej
z katolickimi jezuitami na Ukrainie
[x] porzucenie planów wojny z Turcją
i ograniczenie rejestru kozackiego przez Władysława IV
0–3
Każde właściwe zaznaczenie przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego
– 1 p.
11.
[x] zrezygnowanie przez stronę szwedzką
z pobierania ceł z polskich portów
[x] wycofanie wojsk szwedzkich z zajętych wcześniej polskich portów w Prusach Królewskich
[x] zatrzymanie przez Szwecję części Inflant
0–3
Każde właściwe zaznaczenie postanowienia
– 1p.

Klucz do testu b
Wiek wojen
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
Właściwa odpowiedź
D
C
A
A
C
D
D
Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA

Nr zad.

Właściwa odpowiedź

Punktacja

Kryteria punktowania
7.
polski magnat, doradca Karola Gustawa przed najazdem na Polskę – Hieronim Radziejowski
hetman kozacki, który podpisał z Rzecząpospolitą ugodę w Hadziaczu – Jan Wyhowski
przeor zakonu paulinów, kierował obroną Jasnej Góry przed Szwedami – Augustyn Kordecki
wojewoda ruski, współdowodził w bitwie
z Kozakami pod Beresteczkiem – Jeremi Wiśniowiecki
0–4
Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
8.
dymitriada – wyprawa polskiej szlachty do Rosji
w celu wspierania kandydatów do tronu carskiego
husaria – oddziały ciężkiej kawalerii wykorzystywane przez wojska Rzeczypospolitej do przełamywania szyków przeciwnika
liberum veto – zasada prawna pozwalająca szlachcie na zrywanie sejmów
0–3
Każde właściwe przyporządkowanie
–1 p.
9.
[x] niechęć protestantów szwedzkich do katolickiego króla Zygmunta
[x] rywalizacja o panowanie na Morzu Bałtyckim
[x] inkorporacja Estonii do Rzeczypospolitej
0–3
Każde właściwe zaznaczenie przyczyn wojen ze Szwecją
w pierwszej połowie XVII w. – 1 p.
11.
[x] powstrzymanie przez Rzeczpospolitą ataków kozackich na Turcję, a także odparcie najazdów Tatarów na Polskę przez siły tureckie
[x] zachowanie dotychczasowego przebiegu granicy między Rzecząpospolitą a Turcją
[x] objęcie rządów w Mołdawii przez chrześcijan
0–3
Każde właściwe zaznaczenie postanowienia – 1 p.


45 komentarzy:

 1. Odpowiedzi
  1. Więcej sprawdzianów zajdziesz na moim blogu: http://sprawdzianydlagimnazjum.blogspot.com/

   Usuń
 2. Dzięki wielkie! (hej, czy ta nade mną ma 1D na avatarze lol)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. co z tego, że ma 1D ... Bożee..
   Sylwia spoko ;3
   Aha i ja też dziekuje ;)

   Usuń
  2. Co z tego że ma 1D..? >.<

   Usuń
  3. ej wtf? Co z tego ze ma 1D?

   Usuń
  4. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
 3. Wielkie dzięki :P
  Te odpowiedzi naprawde mi pomogły :P

  OdpowiedzUsuń
 4. Zwykle nie czytam blogów, ale za tan bardzo dziękuję. Nie wiem jak poradziłabym sobie z całym tym materiałem z historii, gdyby nie te testy i odpowiedzi. Jeszcze raz wielkie dzięki! :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Dzięki za te testy. Bardzo mi one pomagają :D nie wiem czy ogarnęłabym cały materiał z historii gdyby nie one :P

  OdpowiedzUsuń
 6. A czy masz pytania do 2 ostatnich działów?

  OdpowiedzUsuń
 7. dzięki, dzięki temu ,że zamieszczasz te testy i odpowiedzi ,mam uratowane cztery litery z histy ;)

  OdpowiedzUsuń
 8. weś daj sprawdzian z odpowiedziami śladami przeszłości 3 europa i polska w czasach oświecenia prosze szybko jak da rade

  OdpowiedzUsuń
 9. wes jak mozesz daj sprawdzian z odpowiedziami śladami przeszłości 3 europa i polska w czasach oświecenia

  OdpowiedzUsuń
 10. można u ciebie znaleźć arkusze sprawdzianów ?

  OdpowiedzUsuń
 11. czy się mi wydaje ? widzę błędy w odpowiedziach...

  OdpowiedzUsuń
 12. No! W końcu! Jakiś genialny człowiek wpadł na pomysł ułatwienia innym życia!
  Na bloga na pewno będę wpadać często , można tak powiedzieć będę "stałą klientką".
  Baaaaaaaaardzo Ci dziękuje, pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 13. Masz może arkusze testów a nie tylko odpowiedzi?

  OdpowiedzUsuń
 14. posiadasz może testy z wos'u dla 2gim?

  OdpowiedzUsuń
 15. Hej, testy są nadal aktualne? :)

  OdpowiedzUsuń
 16. Dzieeeki!! Swietne!!!
  Masz może tez z innych przedmiotów? :D

  OdpowiedzUsuń
 17. Testy świetne, przydają się, szkoda tylko, że niektóre odpowiedzi błędne...

  OdpowiedzUsuń
 18. dlaczego nie ma spr do wiek wojen tylko klucz odpowiedzi

  OdpowiedzUsuń
 19. Na pewno bede często wpadać ;)

  OdpowiedzUsuń
 20. Na pewno bede często wpadać ;)

  OdpowiedzUsuń
 21. Super może jeszcze z innych przedmiotów? Ale i tak bardzo dziękuje mega się przydaje :) <3

  OdpowiedzUsuń
 22. Dzięki dostałam 5 z historii 😉

  OdpowiedzUsuń